Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Van van Dorp, h.o.d.n. Wijnlokaal van Dorp, gevestigd te 2624 AE Delft aan de Papsouwselaan 5.

Artikel 1

 1. Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren zal de prijs dienovereenkomstig verhoogd worden.

Artikel 2: zekerheid

 1. Van Dorp is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 3: betaling

 1. Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is de wederpartij 1% rente verschuldigd per maand, een gedeelte van een maand wordt voor een hele gerekend, over het door van Dorp gefactureerde bedrag.
 3. Bij niet- of niet tijdige betaling is de wederpartij, buiten de in het vorige lid verschuldigde rente, tevens gehouden alle buitengerechtelijke kosten die gemaakt worden bij de invordering van het verschuldigde.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,-.

Artikel 4: eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door van Dorp geleverde zaken, ook de reeds eerder geleverde en door de wederpartij betaalde zaken, blijven zijn eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens van Dorp, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden in eigendom over te dragen, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
 3. Voor het geval dat van Dorp zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan van Dorp of door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van van Dorp zich bevinden en die zaken tot zich te nemen.

Artikel 5: levering

 1. Het inladen en vervoer der zaken geschiedt steeds, ook bij franco leveringen, voor risico van de wederpartij vanaf de vestiging van van Dorp.
 2. De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen anders uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 4. Indien de zaken na het verstrijken der leveringstermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, staan deze ter beschikking van de wederpartij tegen nakoming van zijn verplichtingen. De zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten, verbonden aan de opslag, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6: overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop van Dorp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Van Dorp kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor de toekomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7: reclame

 1. Reclames dienen binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk ter kennis van van Dorp te worden gebracht.
 2. Reclames geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Ingeval van een door van Dorp gegrond verklaarde reclame, zal van Dorp, te zijner keuze, hetzij schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken, hetzij betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding, zowel direct als indirect, is van Dorp niet verplicht.

Artikel 8: garantie

 1. Van Dorp garandeert de wederpartij de deugdelijkheid van de geleverde zaken. Indien en voorzover omtrent de deugdelijkheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op een deugdelijkheid die in overeenstemming is met hetgeen in de betrokken handel normaal en gebruikelijk is.
 2. De garantie gaat nooit verder dan de garantie van de leverancier van de betrokken zaken jegens van Dorp.
 3. De garantie vervalt indien de betalingsvoorwaarden niet zijn nagekomen.
 4. De garantie beperkt zich uitsluitend tot het bedrag van de koopsom.

Artikel 9: aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van erkende reclame en garantie, artikel 7 en 8, is van Dorp nimmer aansprakelijk voor schade, noch direct noch indirect, behoudens in geval van opzet of grove schuld van van Dorp en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
 2. De wederpartij is gehouden van Dorp te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, waarvoor van Dorp te dier zake door derden mocht worden aangesproken.

Artikel 10: ontbinding

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, voortvloeiend uit de met van Dorp gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement en verlening van surséance van betaling aan de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
 2. In de in lid 1 genoemde gevallen is van Dorp gerechtigd de tussen hem en de wederpartij gesloten overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Alsdan is het door de wederpartij verschuldigde opeisbaar en maakt van Dorp aanspraak op het overeengekomen eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11

 1. De bevoegde rechter te Delft is bij uitsluiting gerechtigd van geschillen kennis te nemen die voortvloeien uit of verband hebben met de tussen van Dorp en de wederpartij gesloten overeenkomsten.
 2. Op elke tussen van Dorp en de wederpartij gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Even geduld a.u.b.